jkv-nekezseny-2020-02-10-ugyrendi-soros-nyilt-ules