Nekézsenyi Napraforgó Óvoda-óvodavezetői pályázat

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nekézsenyi Napraforgó Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3646 Nekézseny, Zrínyi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az óvodavezetői megbízás magában foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga), nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatról igazolás, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról, nyilatkozat, hogy hozzájárul pályázata tartalmának, személyes adatainak megismeréséhez, nyilatkozat pályázatának elbírálásáról (nyílt vagy zárt ülésen)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3646 Nekézseny, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 208-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
  •       Személyesen: Uj-Tózsa Csabáné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3646 Nekézseny, Kossuth út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.nekezsenykozseg.hu
  •       önkormányzat hirdetőtábláján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nekezsenykozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.