Nekézsenyi díjazott az Önkéntesség Világnapján

Nekézsenyi díjazott az Önkéntesség Világnapján

Nekézsenyi díjazott az Önkéntesség Világnapján

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”– írta Albert Schweitzer.

Az Önkéntesség Világnapját az ENSZ kezdeményezte, s a Közgyűlés 1985. december 17-én hozott határozata minden év december 5-ét jelölte meg az önkéntesek napjának.

Az ENSZ önkéntesei háromévente jelentést adnak ki az önkéntesség helyzetéről, legutóbbi felmérésük szerint a helyi közösségek aktivistái végzik az egyik legértékesebb munkát. Az önkéntesség jótékonyság, szabad akaratból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, s emellett a gazdasági és társadalmi fellendülés hatékony eszköze. Ma a világon közel egymilliárd, Európában közel 120 millió felnőtt dolgozik önkéntesként.

Sokunk környezetében vannak olyan emberek, akik erejük, hitük egy részét mások javára fordítják.

Szabó (leánykori nevén Balogh) Kittit jól ismerik a nekézsenyiek, hiszen itt, a szülőfalujában, a szemük előtt nőtt fel az a kislány, aki ma már felnőtt nőként mindig céltudatosan halad céljai elérése felé.

Hosszú évek komoly tanulmányai fémjelzik eddigi, már így is tiszteletreméltó szakmai pályafutását.

Céljai felé haladt akkor, amikor részt vállalt tenni akaró nekézsenyi fiatalokkal együtt az Együtt Nekézsenyért Egyesület létrehozásában, melynek 2016-tól ő az elnöke.

Így tett akkor is, amikor alapító tagja lett a Hosanna zenekarnak, s amikor hithű reformátusként szolgál gyülekezetétében, mint pótpresbiter.

Tevékenysége nyitott könyv a nekézsenyiek számára, hiszen a különféle egyesületi rendezvényeken, programokon kívül, az egyesület honlapján, facebook oldalán rendszeresen találkozhatnak vele:

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/

https://www.facebook.com/egyuttnekezsenyert

Honlapunk Portré rovatában már bemutattuk:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2018/03/09/portre-balogh-kitti/

Szabó Kitti életét a szorgalom, a fegyelem és a hit határozta/határozza meg, szülőföldje és az ott élők szolgálatában.

Mindezek alapján jelölte Nekézseny Község Önkormányzata nevében Uj-Tózsa Csabáné polgármester a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház által meghirdetett, a megyében kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek elismerésére kiírt

„Az év Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkéntese 2020” Díj

elnyerésére Szabó Kittit, az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnökét.

Örömünkre szolgál, hogy megyénkben első alkalommal díjazott három személy egyike  Szabó Kitti lett, akinek örömmel és szeretettel gratulálunk.Köszönjük a kiírónak a díj odaítélését.

A díj átadására ma délelőtt Miskolcon, a járvány miatt csak szűk körben került sor, ahol a díjazottak mellett a kiíró képviselője, a szakmai zsűri két tagja és a sajtó képviselői vettek részt.

A szép emlékplakett mellett a díjazottak a jól megérdemelt munka utáni pihenést, rekreációt szolgáló, s igénybe vehető ajándék kupont vehettek át.

Kitti, szeretettel gratulálunk és további jó munkát kívánunk.

Bánfalvi Lászlóné

_________________________________________________________________________________________

Íme, a Jelölés teljes szövege.

„Az év Borsod-Abaúj Zemplén megyei önkéntese 2020” Díj

Jelölés

A jelölt: Szabó Kitti

az Együtt Nekézsenyért Egyesület elnöke

1.A jelölt, Szabó Kitti rövid bemutatása

 Szabó Kitti  gyógytornász, okleveles fizioterapeuta és autodekompressziós terapeuta.

A Bükki Hegyhát egyik kistelepülésén, Nekézsenyben született 1990. április 26-án.

Középiskolai tanulmányait az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végezte, ahol az Arany János Tehetséggondozó Program részese volt.
2013-ban a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán szerezte meg a diplomáját Ápolás és betegellátás- gyógytornász szakirányon (bsc), majd a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 2015-ben okleveles fizioterapeutaként végzett (msc). Gyógytornász hivatását a Kazincbarcikai Kórházban, járóbeteg- ellátásban kezdte, ahol a McKenzie- módszert (A, B, C, D) alkalmazva gyógyította a gerincsérves betegeket. 2017-től a kórházi munkával párhuzamosan vállalkozóként segített a hozzá fordulóknak. 2018. márciusban elvégezte Bene Máté módszerét és autodekompressziós terapeuta (ADT) is lett, jelenleg is ezzel a módszerrel kezelve a betegeit, ma már főállású vállalkozóként. Egy szuper szakmai csapatban dolgozik, gyógytornászokkal és orvosokkal, így lehet az ADT naprakész és tudományos kutatásokon alapuló módszer.

Szabó Kitti nemcsak kiterjedt szakmai kompetenciái (pl. fizioterápia MSC) és eredményei, hanem az emberséges és motiváló kommunikációja miatt is egyik reményteljes fiatal képviselője szakmájának, főként megyénkben és szűkebb hazánkban, a Bükki Hegyháton.

2020-ban befejezte legújabb tanulmányait, a V.Á.L.T.S. Funkcionális Életmód Mentor felnőttképzést, aminek eredményeként a mentori tevékenysége is elkezdődik.

Szabó Kitti férjével jelenleg is szülőfalujában, Nekézsenyben él és tevékeny részese a település közösségi életének.

A jelölt szakmai tevékenységéről bővebben:

https://hegygerinc.webnode.hu/?fbclid=IwAR2TFnVD2zJ7-H3EiF1DPctWv1hjNqw6tqEUs2ODuM0mnyvZ7lcT6bp-S1Q

https://www.facebook.com/szabokittiADT

2.Szabó Kitti jelölésének indoklása

Elsőként röviden bemutatom településünket Nekézsenyt, mely Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, Ózdhoz közel, a Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén, a Csernely-patak mentén fekszik, s igen nagy múlttal rendelkezik. Első ismert írásos első emléke 1415-ből való, a 600 éves évfordulót 2015-ben ünnepeltük. A történelmi viharok nem kerülték el falunkat sem. Az 1600-as évek végén pusztult faluként jegyezték, hódoltsági terület volt, adózott a töröknek. Elődeink korán megismerkedtek a reformációval, hitük sok nehézségen átsegítette őket. Valószínű, hogy a középkorban nem csupán bányászták, hanem fel is dolgozták az itteni vasércet. Fazola Henrik is eredményesen kutatott, majd bányásztatott a területen. Az itt élők a XIX. sz. végétől a mezőgazdasági munkák mellett un. kétlaki életmódot folytattak, bányában, vasgyárban dolgoztak. Közigazgatás szerinti jogállása a kezdetektől falu, hol körjegyzőségben, hol önállóan látta el közigazgatási feladatait- jelenleg a Közös Önkormányzati Hivatal gesztor települése-. A ma közel 700 fős lélekszámmal bíró  falut a rég-és közelmúltban is élénk közösségi élet jellemezte,  közel hozva a fiatalokhoz nagyszüleik, szüleik régi mindennapjainak életét, a még élő hagyományokat. Nekézseny ápolja az anyai ágon nekézsenyi és a helyi temetőben nyugvó Szeleczky Zita színművésznő, az itt született Balogh Béni író és Igó István iskolaigazgató, a helyi népdalkincs őrzője emlékét.

Mindennek letéteményese a hivatalosan 2014-ben megalakult Együtt Nekézsenyért Egyesület, melyet falujuk fejlődése iránt elkötelezett fiatalok hoztak létre. Hivatásukként vallották és vallják mai is, hogy meg kell őrizni ennek a kicsiny gyöngyszemnek, Nekézsenynek azokat az értékeit, amelyek már megvannak és öröklődnek nemzedékről nemzedékre, ugyanakkor, a jövőre gondolva, ki kell aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek eddig elérhetetlennek tűntek. Miután a település a természet lágy ölén, a Bükk lankáinak ölelésében fekszik, melynek felvirágoztatásához elengedhetetlen a természeti környezet megóvása és lehetőségeinek jó értelemben vett kihasználása, ezt és a fenntartható fejlődés elősegítését tekintik feladatuknak.

Az Egyesület volt és mai tagjai, vezetősége Szabó Kitti elnök vezetésével úgy hatottak/hatnak az egész faluközösség életére, hogy élhetőbbé teszik a jelent és elképzelhetővé a fiatalokat megtartó jövőt. Az egyesületi tagok sorában falujuk fejlődése iránt elkötelezett olyan fiatalok vannak, akik együttműködve Önkormányzatunkkal – mely együttműködés gyümölcsét az egész faluközösség élvezheti- a település megtartó erejének növelésére törekednek.

3. A jelölt, Szabó Kitti által végzett önkéntes tevékenység bemutatása

Szabó Kitti részéről tudatos döntés volt, hogy szülőföldjén maradt, mert hisz abban, hogy a jövő a falvak megerősödésében van és ezért mindenkinek tenni kell. Nagyon szereti kis faluját, Nekézsenyt és szabadidejében a település felvirágoztatásán dolgozik. 2014-ben nekézsenyi fiatalok, Csatáriné Szabó Zsuzsanna vezetésével létrehozták az Együtt Nekézsenyért Egyesületet, ahol Szabó Kitti először alelnökként, 2016-tól pedig elnökként végzi önkéntes munkáját. Az Egyesület célja a falu életének felélénkítése, hagyományainak ápolása, de szerteágazó és sok mindenre kiterjedő az a munka, amit végeznek. Az Egyesület folyamatosan fejlődik, melynek egyik oka az összefogásban, a helyi önkormányzattal való szoros együttműködésben rejlik.

Néhány kiemelkedő momentum az Egyesület életéből, a teljesség igénye nélkül:

Állandó, évente visszatérő programok: Asszonybál, Sportnap, Szüreti mulatság, Idősek Napja, Szeleczky Zita szavalóversenyek, Szeretem Nekézsenyt fotópályázat stb.,

Működtetett kisközösségek és tevékenységek: Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar, Nekézsenyi Díszítőművészeti Kör, a hagyományápolás- és továbbadás jegyében.

Eredményes pályázati tevékenység- több millió Ft-os, vissza nem térítendő támogatással-:

2017-2018: NEMZEDÉKEK ÉRTÉKE-ÉRTÉKES NEMZEDÉKEK CÍMŰ PÁLYÁZAT: Zenei CD készítése együtt a Hagyományőrző Nekézsenyi Pávakörrel, Lakodalmi ételek receptfüzetének kiadása,

2018: “EGYÜTT EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉRT NEKÉZSENYBEN” PROJEKT: Elsősegélynyújtó nap, Egészségnap 1-2., Gyógytorna stb.

2019-2020: a Munkaügyi Központtal -Ózd- együttműködésben közfoglalkoztatotti státuszban munkavállalók foglalkoztatása.

2019-2020: a Nekézsenyi Edzőterem létrehozása és működtetése, valamint az Egyesület irodahelyiségének kialakítása a helyi Önkormányzat támogatásával.

2020: Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar támogatása: új viselet készíttetése és zenei továbbképzés; valamint 10 db kerékpár vásárlása

2020-: FÜGGŐSÉGBŐL KÖZÖSSÉGBE PÁLYÁZAT: az alkoholizmus legyőzése, szabadulás a függőségekből -előadás-és foglalkozássorozat-

Mindenképpen ki kell emelni az Egyesület kiadói tevékenységét- zenei CD-k, kisfilmek a faluról- Nem tudhatom…, Élet a faluban régen és ma, Örökségünk-

Szabó Kitti egyéb közösségi tevékenysége

-Szabó Kitti a Nekézsenyi Református Egyházközség gyülekezetének is aktív tagja. 2018 januárjától pótpresbitere a gyülekezetnek, amit nagyon fontos tisztségnek tart az életében. 2009-től a gyülekezet Hosanna nevű keresztény dicsőítő dalokat játszó zenekarának alapító tagja, melynek tevékenysége igen sokrétű, nemcsak a saját, hanem más gyülekezetekben is szolgálnak. Jószolgálati tevékenységet is vállalnak, részt vesznek adománygyűjtésben éppúgy, mint a gyermektáboroztatásban és keresztény ifjúsági alkalmak szervezésében, de szerepet vállalnak a „Szeretethíd- Kárpát-medencei református önkéntes napok” évek óta folyó programjaiban is.

A zenekarnak eddig 4 cd lemeze jelent meg, a legutóbbi is pályázati támogatásból az idén, 2020-ban.

Összegezve:

Szabó Kitti életét a szorgalom, a fegyelem és a hit határozta/határozza meg, szülőföldje és az ott élők szolgálatában.

Ezért javaslom a díj elnyerésére.

Bővebb információ:

http://www.egyuttnekezsenyert.hu/

https://www.facebook.com/egyuttnekezsenyert

4.A jelölő elérhetőségei:

Név: Uj-Tózsa Csabáné polgármester

Cím: Nekézseny Község Önkormányzata

3646 Nekézseny, Kossuth út 1.

Tel.: +36 – 48 / 439 – 501

E-mail: onkorm.nekezseny@gmail.com

Nekézseny, 2020. november 29.

Uj-Tózsa Csabáné sk. polgármester