Nekézsenyért Díjat kapott helytörténeti kutatásaiért Bánfalvi László

Nekézsenyért Díjat kapott helytörténeti kutatásaiért Bánfalvi László

 

Nekézsenyért Díjat kapott helytörténeti kutatásaiért Bánfalvi László

 

Nekézseny idei, 2023. augusztus 26-i Hagyományőrző Napjának egyik fontos mozzanata volt a köszönetnyilvánítás, mellyel a település megbecsülését kívánta kifejezni mindazoknak, akik támogató hozzáállásukkal, munkájukkal a közelmúltban elősegítették a falu fejlődését.

Ennek keretében immár 4. alkalommal került átadásra a Nekézsenyért Díj, ezúttal  Bánfalvi László honismereti, helytörténeti kutatónak.

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben – tisztelegve a település első írásos említésének 600. évfordulója előtt – döntött arról, hogy megalapítja a Nekézsenyért Díjat, mellyel azokat a személyeket kívánta megtisztelni, akik a község közéletének valamely területén olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, amely a település szellemi és anyagi gyarapodásához hozzájárul. A kitüntető cím eddig három alkalommal került adományozásra.

Első alkalommal – posztumusz -, a valamikori nekézsenyi Általános Iskola igazgatójának, karnagynak, a helyi népzenei hagyományok ápolójának, Igó Istvánnak ítélte a díjat a testület, mely az akkori Faluköszöntő Napon került kihirdetésre.

Második alkalommal 2017-ben, a Balogh Béni Emléknapon szintén posztumusz adományozták a kitüntetést a falu szülöttének,  Balogh Béni írónak történelmi múltunk és hagyományaink irodalmi megörökítésért.

2019-ben  az akkori A helyi önkormányzatok napja ünnepség keretében, immár harmadszor került sor  a díj odaítélésére,  amikor a kitüntető címet  Balog Zoltán református lelkipásztor kapta az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásáért, mellyel hozzájárult Nekézseny település fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőjének építéséhez.

Most pedig az 50/2023. (VII.27.) számú, önkormányzati határozatával döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a díjat ezúttal Nekézseny szülöttének, Bánfalvi László Istvánffy Gyula – díjas helytörténeti kutatónak adományozza.

A díjazott bemutatása, mely elhangzott a díjátadó ünnepségen. 

Bánfalvi László

három évtizede foglalkozik szeretett szülőfaluja, Nekézseny múltjának kutatásával, bemutatásával. Kutatási eredményeit önálló monográfiákban és gazdag tartalmú tanulmányokban tette közzé.

1949-ben született Nekézsenyben, tősgyökeres nekézsenyi családban. Édesapja Bánfalvi Benjámin – aki 3 évtizeden át a település tűzoltó parancsnoka volt -, és édesanyja Dédesi Irma három gyermeket neveltek fel. Lánytestvérei mindketten pedagógusok lettek, húga a nekézsenyi Általános Iskolában is tanított.

Alapfokú tanulmányait szülőfalujában befejezve, az ózdi József Attila Gimnáziumban tanult, majd olyan felsőfokú végzettségeket szerzett meg, melyeket munkájában műszaki, majd szolgáltatóipari szakmai területeken hasznosított.

A történelmi múlt kutatójává évtizedek alatti folyamatos önképzéssel, a szakirodalom minél mélyebb és sokoldalúbb megismerésével vált. Általában véve fogékony volt mindenre, ami Ózd és környéke múltjával volt kapcsolatos, külünös tekintettel a Bükki Hegyhátra és benne  Nekézsenyre.

Munkásságában döntő momentumnak bizonyult, hogy az 1990-es évek elején Nagy Károly helytörténész biztatására bekapcsolódott az országos hírű ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör tevékenységébe. 1992-ben benyújtott első honismereti pályázata Nekézseny története volt.

Ettől az időtől kezdve pályamunkák sorát készítette el – 30 év alatt 30 pályamunkája született -, amelyek mind a helyi, mind pedig a megyei és az országos megmérettetéseken kiemelkedő díjazást értek el.Témaválasztásai sokoldalú érdeklődésének megfelelően nagyon változatosak voltak, írásai az őstörténettől kezdve, a néprajzon át, a művészet–és vallástörténetig terjedő témaköröket öleltek fel.

Az elmúlt évtizedben jelentős fordulat következett be helytörténet írói munkásságában, miután írásai nyomtatásban is megjelentek. Szülőfalujáról, Nekézsenyről írott munkái a Nekézseny Községi Önkormányzat gondozásában, dr. Veres László, a Herman Ottó Múzeum nyugalmazott igazgatója szakértő lektorálásával láttak napvilágot.

2015-ben megírta – nagy hiányt pótolva -, szülőfaluja monográfiáját Évszázadok a Bükki Hegyháton Fejezetek Nekézseny történetéből 1415–2015 címmel.

Ezt követte 2016-ban az „És emlékezzél meg az egész útról…”  A nekézsenyi Református Egyházközség és templom története az évfordulók tükrében című munka, benne egyháztörténeti  kutatásaival.

A 2017-ben megjelent Szülőföldem szép határa Írások a Bükki Hegyhátról című tanulmánykötetével egyértelműen bizonyította, hogy nemcsak szülőfaluja, hanem tágabb értelemben a Bükki Hegyhát meghatározó kutatója is, aki erről a kistájról rendkívül alapos, szerteágazó  ismeretanyaggal rendelkezik.

A 2018-ban kiadásra került Nekézsenyi Somos-erdő a tanyám… Néprajzi tanulmányok a Bükki Hegyhátról című könyvének tanulmányaiban a térségben végzett néprajzi kutatásait összegezte, ötvözve a történeti források közléseivel, így szolgálva a tudományos ismeretterjesztés ügyét.

Helyismereti kutatómunkájának mintegy betetőzése a 2022-ben megjelent Az Agyagvermektől a Vince-lápáig Nekézseny helynevei című kötete, amelyben Nekézseny belterületének és határának földrajzi neveit sorakoztatta fel, egy komoly kutatómunkán alapuló, tudományos szempontoknak megfelelő elemző feldolgozásban.

Eközben sorra születtek újabb díjazott helytörténeti pályamunkái, melyek közül több napvilágot látott, így a IV. Béla király menekülése a hagyományok tükrében című munka egy tanulmánykötetben, a Holló Barnabásról szóló pályamunka kivonata a Lakóhelyünk Ózd periodikában, a Szent korona egri „látogatásai”a Honismeret folyóiratban, de publikált a Szülőföldünk folyóiratban is.

Figyelemmel kíséri az Országos Honismereti Szövetség tevékenységét és tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesületnek.

Bánfalvi László több évtizedes helytörténeti kutatómunkájáért a Honismereti Szövetség Emléklapját vehette át 2020-ban, majd 2022-ben kiemelkedő honismereti gyűjtőmunkája elismeréseként Istvánffy Gyula – díjat kapott.

Jelenleg is több, Nekézsenyhez és környékéhez kapcsolódó kutatást folytat eddig kevéssé feltárt és publikált témákban.

A helytörténet egy olyan különleges műfaj, amely nemcsak a szakmának szól, hanem megszólítja azokat, akik az adott települést, vagy térséget lakják. Ezt a kettősséget szem előtt tartva a helytörténész Bánfalvi László a lehető legteljesebb forrásfeltárás alapján, új kutatási módszerek segítségével összefoglaló ismereteket ad át az érdeklődőknek.

A lakóhely arculatának formálásában fontos szerepet tölt be a múlt feltárása, a korábbi eredmények összegezése, mindenki számára elérhetővé, hozzáférhetővé tétele. Ennek a fontos alapelvnek a figyelembe vételével születtek és születnek meg a mai napig munkái, biztatva olvasóit, hogy merítsenek erőt a múltból, ami a jövőbe vetett hitre és cselekvésre sarkall mindannyiunkat.

Bánfalvi Lászlónak, a Nekézseny település múltjában gyökerező értékek feltárásában és megőrzésében végzett helytörténeti kutató munkája elismeréseként adományozza a Nekézsenyért Díj kitüntető címet a Nekézseny Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete.

A díjat Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke és Uj-Tózsa Csabáné, Nekézseny polgármestere adta át.

Gratulálunk és  a szülőfalu, Nekézseny nevében további sikeres kutató-és alkotómunkát kívánunk, jó erőben és egészségben.

 

Hagyományőrző Nap 2023 Nekézseny megköszönte…   

Hagyományőrző Nap 2023 Nekézseny megköszönte…  

Hagyományőrző Nap 2023

Nekézseny megköszönte…

Falunk idei nyári ünnepe augusztus 26-án, szombaton kora délután Bánné dr. Gál Boglárkának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökének köszöntői szavaival kezdődött.  Az elnök asszony a falvak megtartó erejének és a közösségépítésnek a fontosságát kiemelve, rátért az idei Hagyományőrző Nap vezérfonalára:

a köszönetnyilvánításra.

Ezzel a köszönetnyilvánítással – fogalmazta meg Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszony is – településünk megbecsülését kívánta kifejezni mindazoknak, akik támogató hozzáállásukkal, munkájukkal a közelmúltban elősegítették a falu fejlődését.

Mindezt három pillérre építették fel: a Nekézsenyért Díj átadására, Emléktábla avatására és az önzetlen, közösségért végzett munka megköszönésére.

Ennek értelmében elsőként a Nekézsenyért Díj átadására került sor.

A Nekézsenyért Díjról

A Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben – tisztelegve településünk első írásos említésének 600. évfordulója előtt – döntött arról, hogy megalapítja a Nekézsenyért Díjat, mellyel azokat a személyeket kívánta megtisztelni, akik a község közéletének valamely területén olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, amely a község szellemi és anyagi gyarapodásához hozzájárul.Ennek értelmében adható a díj a már csak emlékeinkben velünk élőknek is.

A kitüntető cím eddig három alkalommal került adományozásra.

Első alkalommal –posztumusz-, a valamikori nekézsenyi Általános Iskola  igazgatójának, karnagynak, a helyi népzenei hagyományok ápolójának, Igó Istvánnak ítélte a díjat a testület, mely az akkori Faluköszöntő Napon került kihirdetésre.

A Képviselő-testület második alkalommal 2017-ben, a Balogh Béni Emléknapon szintén posztumusz adományozta a kitüntetést a falu szülöttének,  Balogh Béni írónak történelmi múltunk és hagyományaink irodalmi megörökítésért. Ekkor arról is döntés született, hogy a nekézsenyi Közösségi Ház felveszi az író nevét.

2019-ben  az akkori A helyi önkormányzatok napja ünnepség keretében, immár harmadszor került sor  a díj odaítélésére,  amikor a Képviselő-testület  a kitüntető címet  Balog Zoltán református lelkipásztornak adományozta az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásáért, mellyel hozzájárult Nekézseny település fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőjének építéséhez.

Most pedig az 50/2023. (VII.27.) számú, önkormányzati határozatával, immár negyedik alkalommal döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a díjat Nekézseny szülöttének, Bánfalvi László Istvánffy-díjas helyismereti kutatónak adományozza, a Nekézseny település múltjában gyökerező értékek feltárásában és megőrzésében végzett helytörténeti kutató munkája elismeréseként.

A díjazott életútját, munkásságát külön írásban ismertetjük.

 Ezután emléktábla avatás következett, ifj. Bódán Gábor vállalkozó, az USA-ban és szerte Európában rönkházakat építő elismert szakember emlékére, aki sajnos már nincs közöttünk. A fával magas fokon dolgozó szakember keze nyomát több nekézsenyi épület hordozza, így a Balogh Béni Közösségi Ház szabadtéri szinpada is, amelynek egyik oszlopán avatták az emléktáblát.

A köszönetnyilvánítás harmadik elemeként Emléklapot és ajándékcsomagot kapott az elmúlt években tanúsított önzetlen támogatásért, áldozatos, segítőkész munkájáért, mellyel hozzájárult településünk fejlődéséhez, a múltban gyökerező jövőnk építéséhez: Rigó Miklós, Anga Lajos, Kormos Tibor, Varga Béla, néhai Molnár Béla, néhai ifj. Bódán Gábor, Barsi Istvánnné. Emlékplakettet vehetett át a településért végzett lelkiismeretes munkájáért Bánfalvi Lászlóné, Uj-Tózsa Csaba, Szilágyi Tamás, Szabó Kitti és Tóth Jánosné.Rigó Miklós az elismerést a későbbiekben veszi át.

A díjakat az elnök asszony és a polgármester asszony adták át, s közösen leplezték le az emléktáblát is.

Az ünnepnap második részében elsőként, a hagyományoknak megfelelően a helyi Napraforgó Óvoda kis óvodásai szerepeltek, majd több együttest hallhattunk. A Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar és a Hosanna Együttes után a Vadvirág Népdalkör énekelt, majd a Szabad Szombat Táncegyüttest láthattuk.

A VI. Szeretem Nekézsenyt fotópályázat eredményhirdetése következett, az első helyezett Magyar Marianna, a közönségdíjas Szabó Katalin lett. A fotópályázat eredményéről az kiíró Együtt Nekézsenyért Egyesület hamarosan részletesen hírt ad.

Ezután a műfaji sokszínűség jegyében a felvidéki Arany Nikitől operetteket, Jessytől, a Muzsika TV-ből ismert énekestől mulatós zenét hallhattunk.A délután folyamán megkóstolhattuk a csokvaományi lepényeket, megismerkedhettünk a Menj be! bisztró kinálatával és vásárolhattunk Rigó Dénes helyi őstermelő méztermékeiből is.

Az érdeklődőket várták Nekézseny nevezetességei, a Balogh Béni Emlékkiállítás, a Szeleczky Zita Emlékház és a Hagyományok Háza.

Az évekkel ezelőtt Nekézsenyben elindult hagyományőrző folyamat a folytatás és megújulás jegyében továbbra is él falunkban, erről mindazok tanúskodhatnak, akik velünk töltötték ezt a szép délutánt!

Fotó: Bánfalvi László

Bánfalvi Lászlóné

 

 

POSTAPARTNER: NEKÉZSENY/Uj-Tózsa Csabáné polgármester tájékoztatója

POSTAPARTNER: NEKÉZSENY/Uj-Tózsa Csabáné polgármester tájékoztatója

 

POSTAPARTNER: NEKÉZSENY 

Uj-Tózsa Csabáné polgármester tájékoztatója az új postai szolgáltatásról


A Községháza épülete Nekézsenyben, bal oldalon a postával

Évek óta olvashattuk, hallhattunk róla, hogy átszervezések folynak a Magyar Posta Zrt.-nél. Postabezárásokról, létszámátirányításokról, leépítésekről szóltak a hírek, köztük hangsúlyosan jelent meg a kérdés:

Mi lesz a kistelepülések postáival?

Megmaradnak-e, s ha igen, milyen formában működnek tovább, s milyen szolgáltatást tudnak biztosítani az ottani lakosságnak? Többféle elképzelés látott napvilágot, s mára világossá vált, hogy a Magyar Posta Zrt.  Postapartneri szolgáltatásban kívánja működtetni a kis postákat.

Postai szolgáltató helyünkről

Településünkön a helyi postai szolgáltatás éppen az idén 60 éves.

A jelenlegi postai szolgáltató hely korszerűsítésére 2019-ben került sor, amikor a Faluközpontban lévő Önkormányzati Hivatal épületét – s benne a postát is -, felújítottuk. Pályázati támogatás segítségével volt mód a teljes körű korszerűsítésre, de az épületben lévő postának helyet adó épületrész felújítását nem támogatta a pályázat, azzal az indoklással, hogy nem önkormányzati funkciót látnak el benne. Ennek következtében önerőből kellett megoldanunk a megújítását, nem volt más választásunk, hiszen az épület födémcseréje érintette azt a részt is.

Nemet mondtunk  a mobil postára!

Még folytak a felújítási munkálatok, amikor a postai ellátásban megjelentek a komoly gondok és problémák és elhúzódó, nehéz egyeztetések kezdődtek.

Legegyszerűbb, gyors megoldásként mobil posta működtetésére kaptunk ajánlatot, amit semmiképpen nem fogadhattunk el, hiszen az óriási visszalépést jelentett volna a szolgáltatások minőségében. A tárgyalások még 2018 augusztusában elkezdődtek, az állandó postai szolgáltató hely megtartásáért. Az összes előírást betartva (amit a posta előírt) kitartóan haladtunk tovább, sok akadályon túljutva. Nagy erőfeszítésbe került mind a technikai kivitelezés, mind az anyagi források előteremtése, amelyet teljes egészében az önkormányzatnak kellett viselnie. A már említett épületrész felújításától kezdve, a posta kiköltözésével, konténerekbe történő ideiglenes áthelyezésével, majd a felújítás után a visszaköltözés, a beüzemelés lebonyolításával.

S ezt mind saját önerőből oldottuk meg!

Fontosnak tartva falunk megtartó erejének növelését, az itt élők életszínvonalának emelését, egy korszerű, biztonságos, tágas – világos helyiség, padlófűtéses rendszer, új nyílászárók – , postai ügyfélteret sikerült így kialakítanunk. Gondoltunk a járást segítő eszközöket használó idősebb korosztályra és a babakocsival közlekedő kisgyermekes családokra is, amikor megoldottuk az akadálymentes bejutást is a posta helyiségébe.

A  megkötött megállapodás alapján pedig, mindezt bérleti díj felszámolása nélkül biztosítottuk a posta számára, tudván, hogy szolgáltatásai fontosak a lakosság részére.

Köszönettel tartozom minden kollégámnak a támogatásáért, segítségéért, a falubeliek jóindulatáért, akik biztatásával sikerült a nehézségeken túljutni, mindenkinek, aki végig velem tartott ezen az úton!

Az új  postapartneri szolgáltatásról


Felkerült a Postapartner logó

Néhány hónapja a Magyar Posta Zrt. új partneri programot hirdetett, amelynek keretében lehetőséget biztosított, hogy a posták működtetésében önkormányzatok is részt vehetnek, oly módon, hogy a társaság a partnerek részére a felvételhez köthető tevékenységet (csekkfelvétel, levél-, csomagfelvétel) kívánja partneri kezelésbe adni, a háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi.

Önkormányzatunkhoz 2023 februárjában érkezett a megkeresés a posta Területi Igazgatóságától, hogy átvehetjük üzemeltetésre a postai szolgáltatást.

Nem volt kérdés, hogy ezek után átvesszük és megtartjuk!

A kézbesítés átszervezését, központosítását még az év első felében megoldották, úgy, hogy az bekerült az Ózd 1. sz. Postahivatalba, s helyben már csak a felvétel szakmai része maradt.

Sajnos, a régi összetett formájában nincs lehetőségünk az átvételre, a szerencsejáték forgalmazására nem lesz módunk. Egyenlőre a postapartneri konstrukció ezt nem teszi lehetővé,  hiszen a  Szerencsejáték Zrt. csak vállalkozásban adja ki az üzemeltetést, az önkormányzat pedig nem vállalkozás, ezért ezt nem vállalhatta át. A probléma megoldására folyamatos egyeztetések zajlanak.

Igénybe vehető szolgáltatások:

  • levél- és csomagküldemények felvétele;
  • csekk- és utalványbefizetés;
  • postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk értékesítése (pl. boríték);
  • egyéb tevékenység (POS-en keresztül történő pénzfelvétel; stb.);
  • fiókbérleti szolgáltatás;
  • papír alapú állampapír értékesítés;
  • biztosítás közvetítés.

Önkormányzatunk a jelenlegi helyzet szerint még külön támogatást nem kap a szolgáltatás fenntartására, a posta részéről kerül megállapításra egy minimális összeg, melyet a szakképzett dolgozó alkalmazására fordítunk, aki az eddigi postavezető lesz.

A posta szolgáltatásai hétköznapokon 8,00 – 15,30 óra között állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A posta új telefonszáma:06-48/ 403-414

Összegezve

Küzdelmes éveken vagyunk túl, de az előttünk álló időszak sem lesz könnyű, hiszen egy teljesen új feladatba kezdünk. A saját magunk által kitaposott úton, kitartással elértünk a célhoz.

Ma reggel, 2023. július 4-én az önkormányzat által üzemeltetett Postapartnerként nyitottunk!

Úgy vélem, hogy ennyi munka után Nekézseny település megérdemli, hogy az állandó postai szolgáltató hely továbbra is megmaradjon és a kialakított korszerű helyen, itt helyben továbbra is szolgálja falunk lakóit, s ezzel a jövőt.

Nekézseny, 2023. július 4.

A képeken a ma reggeli  első ügyfelek, Balogh Endréné és Ignécziné Medve Anett láthatók, akik Emléklapot kaptak a polgármester asszonytól az új postai egység nyitása alkalmából.

Az országban az elsők közé tartozó, önkormányzati fenntartású  Postapartnerként nyitó  új  egység hivatalos, ünnepélyes megnyitójára július 6-án, csütörtökön, 8 órakor kerül sor.

A témában előzmények facebook oldalunkon:

https://www.facebook.com/nekezseny/posts/pfbid02yMWWb4wnsYzPtkjXf9W7ygtMcHKZRaLESURBvPkEstASkY4mB4jehobBT8f2him2l

https://www.facebook.com/nekezseny/posts/pfbid0djYMEVWLhGJMWgzp8J5QAuyCc3CkS4iV5zTG3YibP4wbqSk1R3rrR3XWwCH3u87ul

 

Kodály szellemében/  Az Igó István népdalgyűjtése a Bükki Hegyháton című könyv bemutatója Budapesten

Kodály szellemében/ Az Igó István népdalgyűjtése a Bükki Hegyháton című könyv bemutatója Budapesten

Kodály szellemében

Az Igó István népdalgyűjtése a Bükki Hegyháton című könyv bemutatója Budapesten

„A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás,

amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”

Kodály Zoltán

A folytatás és a megújulás a  hagyományőrzés jegyében: e gondolat mentén rendezte meg még 2022 augusztusában a helyi önkormányzat a nekézsenyi Hagyományőrző napot, melynek többek között  kiemelkedő eseménye volt  a Tari Lujza által szerkesztett Igó István népdalgyűjtése a Bükki Hegyháton című könyv bemutatója.

A nekézsenyi önkormányzat nyolc éve tekinti feladatának olyan új könyvek megjelentetését, melyek feltárják a település múltját, bemutatják hagyományait, a falu életében meghatározó szerepet játszó személyeket, s így immár az Igó István népdalgyűjtését bemutató kötet is felkerülhetett a könyvespolcokra.

Megjelentetése szervesen illeszkedik abba a folyamatba, mellyel a település Igó István emlékét ápolja, kezdve a Magyar Imre által összegyűjtött és összeállított Emlékezés Igó István életére és munkásságára című 2019-ben megjelent könyvtől, a Hagyományok házában létrejött Igó István Emlékteremig, a születésének 100. évfordulójára állított Emléktábláig.

Honlapunkon mi is bemutattuk az új könyvet oly módon, hogy változtatás nélkül közöltük a könyvvel kapcsolatos rendezvényen elhangzottakat, itt:

http://www.nekezsenykozseg.hu/2022/09/04/igo-istvan-nepdalgyujtese-a-bukki-hegyhaton/

Megjelenése óta két szakmai folyóirat is bemutatta a könyvet, elsőként a Magyar Kodály Társaság Hírei folyóirat 2022.évi 4. számában megjelent egy ismertető  Tari Lujza és Igó Lenke tollából (47-51. l.),  Igó István: Bükki Hegyháton címmel. Újabban az Ethnographia, a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 2023. 1. számának Könyvismertetések rovata közölte Igó Lenke írását.(205-206. l.)

Az ismertetéseket galériánkban elolvashatják.

A tegnapi napon, 2023. május 13- án pedig a Magyar Kodály Társaság az éves közgyűléséhez kapcsolva vállalta az élő bemutatást, melynek a Városligetben a Kárpátaljai Magyarok Szövetségének Székháza adott otthont. A rendezvényre meghívást kaptak a nekézsenyi önkormányzat és a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar képviselői.

A szervezők kérték, hogy a rendezvényen elérhetőek legyenek nekézsenyi kiadványok, így természetesen az Igó István életét bemutató munka éppúgy, valamint a népdalgyűjtését feldolgozó kötet.

A könyvet megjelentető önkormányzatunkat Szilágyi Tamás alpolgármester képviselte. Jelen volt pávakörünk vezetője Magyar Natália Boglárka az együttes néhány tagja kíséretében, így  Magyar Imre is, aki az Igó István életét bemutató könyvet is jegyzi.

A program során Tari Lujza ismertette a kötetet és Igó Lenke is szólt a hallgatósághoz, majd a Zeneakadémia Népzene Tanszékének hallgatói, Tari Lujza volt tanítványai adtak elő egy csokrot az Igó István által gyűjtött népdalokból.

Szóltak és a múltat idézőn a szívhez szóltak ezen a délutánon a nekézsenyi dalok és újfent elvitték ennek a bükki hegyháti vidéknek a hírét a nagyvilágba.

Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek a rendezvény megvalósításáért.

A fotókat Magyar Natália Boglárka készítette. Köszönjük.

Bánfalvi Lászlóné

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos teendőkről

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos teendőkről

A jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi kutak legalizálásával kapcsolatban tájékoztatjuk a lakosságot, az érintett kúttulajdonosokat, hogy saját döntésük alapján, egyelőre nincs teendőjük hatóságom felé.

A rendelkezésre álló információk szerint az illetékes szaktárcák, kormányzati szervek dolgoznak a jelenlegi szabályozás, engedélyezési eljárás módosításán, egyszerűsítésén, esetlegesen a bejelentési-, engedélyeztetési kötelezettség eltörlésén, a házi vízigényt kiszolgáló, talajvizet összegyűjtő kutak kapcsán.

Fentiek alapján célszerűnek látszik, hogy egyelőre semmilyen tervdokumentáció készíttetésbe, kútfelmérésbe ne kezdjenek bele az érintettek, amelyek jelenleg tetemes költséggel is járhatnak.

Javasoljuk, hogy a kúttulajdonosok 2023. szeptember 10-e után érdeklődjenek hivatalomnál az aktuális teendőkről. Amennyiben ezen időpontig a tárgykörben jogszabályi változás következik be, arról az érintetteket a lehető legszélesebb körű nyilvánossággal tájékoztatni fogjuk


Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak:

– a kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet, védőidomot,

– a vízkivétel karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül történik;

– a vízkitermelés csak talajvíz vagy parti szűrésű vízkészlet igénybevételével történik,

– a kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,

– a kútból maximum 500 m3/év vízmennyiség kerül kitermelésre,

– a kút olyan ingatlanon létesült, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé,

– a kút nem gazdasági vízkivétel céljából üzemel.

Fenti tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozó belterületi kutakra és a külterületi, mezőgazdasági, öntözési célú kutakra.

Amennyiben bármely kúttulajdonos úgy dönt, hogy a várható jogszabályi változás előtt elindítja kútja fennmaradási, üzemeltetési engedélyezési eljárását, azt a jelenleg hatályos jogszabályok alapján teheti csak meg.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.

jegyző

Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Kérjük mindazokat, akiknek erre lehetőségük van, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 2023-ban is segítsék településünk, Nekézseny fejlődését.

A tavalyi évben az Önök által felajánlott összeget a már szép hagyománynak számító adventi programsorozatunk megrendezésére fordítottuk.

Reméljük, hogy az idei évben is elnyerjük támogatásukat és élnek ezzel a törvény adta lehetőséggel, mely külön kiadást, terhet a felajánló számára nem jelent.

Felajánlásukat az alábbi névre és adószámra tehetik meg:

A kedvezményezett neve: Nekézseny Községért Közalapítvány
A kedvezményezett adószáma: 18446524-1-05

Amennyiben bármikor anyagi támogatást kívánnak nyújtani számunkra, az alábbi bankszámlaszámon tehetik meg:

Takarékbank Zrt. 55400149-14000168

A falunk javára szóló döntésüket tisztelettel köszöni Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében  Uj-Tózsa Csabáné polgármester. 

Nekézseny, 2023. február 7.