ASP pályázat-Lakossági tájékoztató

Nekézseny Község Önkormányzata
ASP központhoz való csatlakozása

 

A kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

A projekt címe: „NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

A szerződött támogatás összege: 5 999 953,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Jelen Pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00282

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/

Lakossági tájékoztató

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00282 kódszámú a NEKÉZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című pályázat dokumentumai:

http://www.nekezsenykozseg.hu/wp-content/uploads/2022/03/elugyhonlapra.pdf

http://www.nekezsenykozseg.hu/wp-content/uploads/2022/03/elektronikusugyintezeshonlapra.pdf

Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása

 • a kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata
 • a projekt címe: Nekézseny, Csernely-patak mederszelvény helyreállítása
 • a szerződött támogatás összege: 112 278 101 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 • a projekt tartalmának bemutatása:
  • Nekézseny község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.
  • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.
  • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
  • A belterületen áthúzódó Csernely-patak rendezése, mely hozzájárul a település belterületének védelméhez, a külterületen keletkezett vizek káros hatásaival szemben.
  • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.
  • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.
  • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.
  • A Csernely-patak, Nekézseny település belterületi szakaszán 1632 m hosszan történő kotrása
  • A Csernely-patak mellékágának kotrása 150 m hosszan.
  • Az Arany János köz vízelvezető árkának fejlesztése 240 m hosszan.
  • 54 és 43 HRSZ vízelvezető árok fejlesztése
  • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.
  • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.
  • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.
 • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00038

 

Nekézsenyi Napraforgó Óvoda-óvodavezetői pályázat

Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nekézsenyi Napraforgó Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3646 Nekézseny, Zrínyi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az óvodavezetői megbízás magában foglalja az óvodavezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, óvodapedagógus,
 •       óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga), nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatról igazolás, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról, nyilatkozat, hogy hozzájárul pályázata tartalmának, személyes adatainak megismeréséhez, nyilatkozat pályázatának elbírálásáról (nyílt vagy zárt ülésen)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3646 Nekézseny, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 208-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 •       Személyesen: Uj-Tózsa Csabáné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3646 Nekézseny, Kossuth út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.nekezsenykozseg.hu
 •       önkormányzat hirdetőtábláján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nekezsenykozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat-Óvoda

Kedvezményezett neve:                      Nekézseny Község Önkormányzata

A pályázati felhívás kódszáma:            TOP-1.4.1-15 – A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ
                                                                 ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT,
                                                                 MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK,
                                                                 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL

A projekt címe:                                    Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

A projektazonosító száma:                   TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

A szerződött támogatás összege:           138.439.135 Ft HUF

                                                           ebből: TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

ebből: BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

A támogatás mértéke %-ban:                100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.31.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:                                             

 • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
 • Megújuló energiaforrás hasznosítása: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
 • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítés
 • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működtetése.
 • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül – az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítás révén.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma módosul, a módosítás eredményeként:

 • Növekszik az épület alapterülete, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy a csoportszoba alapterületét 3 m2/fő szintre kell növelni.
 • Változik az épület alaprajza, mivel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, mint szakhatóság előírta, hogy az óvodai étkeztetések biztosításához az étel útvonalakat minimalizálni szükséges a tálaló konyha és csoportszoba között, továbbá a többcélú terem/tornaszoba az akadálymentes wc-n felül egy kézmosó helyiséggel kiegészítésre szorult.
 • A vállalt feladatokon túl egy orvosi szoba kerül kialakításra, melyben a gyermekek vizsgálata, ellátása zajlik majd, ez egyéni fejlesztő szobaként is működhet.
 • A projektbe eredetileg napelem és napkollektor telepítése volt terveztt, e kettő együttes alkalmazása azonban, felesleges műszaki megoldásnak tekinthető, hiszen a napelem telepítésével mind az épület elektromos áram ellátása, mind melegvíz ellátása biztosítható megújuló energiaforrások által, ennek okán a napelem telepítése elmarad.

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben

 

 • kedvezményezett neve: Sáta Község Önkormányzata
 • projekt címe: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Sáta Községben
 • támogatás összege: 59 511 021 Ft
 • támogatás mértéke: 100%
 • projekt tartalmának bemutatása:

A térségre jellemző a rossz szociális helyzet, a szegénység, a magas munkanélküliség, melyek egészségromboló hatása bizonyított. Az egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése meghatározó jelentőséggel bír a hátrányos helyzetű térségek lakossága egészségi állapotának javításában és a hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek mérséklésében.

Sáta Község Önkormányzata jelen projekttel a településen lévő, rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel működő, önkormányzati tulajdonú rendelő/tanácsadó épület fejlesztését valósította meg egy háziorvosi praxis és egy védőnői szolgálat javítása érdekében azért, hogy Sáta község minden lakosa számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény szolgáltatásai. A háziorvosi praxis a pályázat beadásakor még betöltetlen volt, viszont a projekt által betöltésre került.

Jelen egészségügyi infrastrukturális fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását, a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítette elő.

A beruházásnak köszönhetően nem csupán az épület újult meg – kívül és belül egyaránt -, a beszerzett új, a működési engedélyekben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt háziorvosi és védőnői tevékenységek végzéséhez szükséges, a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszközöknek, bútoroknak köszönhetően az egészségügyi ellátás stabilabbá, biztonságosabbá vált.

 • projekt fizikai befejezésének dátuma: 12.31.
 • projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00015

Sajtóközlemény letöltése – Egészségügyi alapellátás fejlesztődött Sáta településen – 2019/12/19

 

„Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

TOP-3.2.1-15BO1-2016-00033

 

PROJEKT ALAPADATOK


Kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00033

Pályázat neve: „Energetikai fejlesztés Nekézseny községben”

Forrás megnevezése: ERFA

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén

Beruházás helye (helység): Nekézseny

Támogatás összege: 58 833 650 Ft

Projekt összköltsége: 58 833 650 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2017.09.25.

Projekt megvalósításának kezdete: 2017.10.30.

Projekt megvalósítás befejezése: 2019.09.15.

Kivitelező: New Techno Home Kft., Megyaszó

Közreműködő Szervezet: Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A PROJEKT BEMUTATÁSA


Nekézseny Község Önkormányzata a 2017.08.03-i támogatói döntés alapján sikeresen pályázott az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú, TOP-3.2.1-15 azonosító jelű pályázati felhívás keretében.

Az Energetikai fejlesztés Nekézseny községben” című és TOP-3.2.1-15BO1-2016-00033 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 2017. szeptember 25-én lépett hatályba.

A projektcélok megvalósulásához az Európai Unió és a Magyar Állam 58 833 650 Ft összegű támogatást nyújt. A projekt megvalósítására 2017. II. és 2019. II. féléve közötti időszakban kerül sor.

A PROJEKT CÉLJAI ÉS A CÉLOK ILLESZKEDÉSE

A projekt célja a Polgármesteri Hivatal, mint közigazgatási célt szolgáló épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, valamint a hőveszteség mértékének csökkentése. A fejlesztés egyidejűleg hozzájárul az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosításához is, hiszen a jelenleg ismert és mért hőveszteség aránytalan pluszterhet jelent a fenntartó számára az intézmény fűtésének biztosítása tekintetében.

A beruházás környezetkímélő, megújuló energiaforrást hasznosít, valamint hozzájárul az önkormányzat által közcéllal üzemeltetett intézmény primerenergia felhasználásának csökkenéséhez és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkenést is eredményez. A fejlesztés az Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, rendezett tulajdonviszonyú ingatlanon valósul meg.

A FEJLESZTÉS HELYSZÍNE

A projekt keretében a Nekézseny Község Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatali épület (3646 Nekézseny, Kossuth Lajos utca 1. hrsz.: 27) energetikai célú felújítására kerül sor.

A FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA:

A fejlesztéssel érintett ingatlan energiahatékonysági tanúsítványa szerint az épület jelenlegi állapota szerinti energetikai minősége JJ (kiemelkedően rossz), mely indokolja a tervezett korszerűsítések elvégzését. Épület-energetikai szempontú elemzés és szakértői javaslatok alapján Nekézseny Község Polgármesteri Hivatalában az alábbi beavatkozások kerülnek elvégzésre:

 • a homlokzati falak, valamint a padlás födém, a pince födém, a talajon fekvő padló szigetelése nyílászárók cseréje, külső nyílászárók cseréje;
 • fűtéskorszerűsítés: levegő/víz hőszivattyú telepítése, gázkonvektorok cseréje kondenzációs kazánra, kazánház építése;
 • napelemes rendszer telepítése az épület tetejére.

A fejlesztéssel érintett épület műszaki állapota egyértelműen szükségessé teszi a tervezett fejlesztések megvalósítását. Az infrastrukturális (energetikai szempontú) modernizáció mellett további számos közvetlen és közvetett, pénzügyi-gazdasági és egyéb szempont teszi indokolttá a beruházás megvalósítását:

 • energiatakarékos intézményműködtetés: reális számításokon nyugvó energiafelhasználás csökkenés által költséghatékony működtetés megvalósítása;
 • energiapazarlás mérséklése: a fejlesztések által jelentős energia-megtakarítás érhető el;
 • az energiapazarlás mérséklése helyi szinten intézményi megtakarítást eredményez, ugyanakkor hozzájárul a globális energiaproblémák (energiafelhasználás növekedése, káros anyag kibocsátás növekedése) mérsékléséhez is.

HÍREK


sajtóközlemények a projektről:

http://www.nybtf.hu/TOP32100033

https://www.lokal.hu/2019-10-fejlesztesek-nekezsenyen/

FOTÓGALÉRIA


KAPCSOLAT


Kedvezményezett elérhetőségei:
Nekézseny Község Önkormányzata
Cím: 3646 Nekézseny, Kossuth út 1.
E-mail: onkorm.nekezseny@gmail.com
Telefon: (48) 439-501
honlap: www.nekezsenykozseg.hu

Óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben

 

 • a kedvezményezett neve: Nekézseny Község Önkormányzata
 • a projekt címe: „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben”
 • a szerződött támogatás összege: 72 039 135 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tartalmának bemutatása
  • Új óvoda épület létrehozása: az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése.
  • A projekt során megújuló energiaforrás kerül hasznosításra: hőszivattyú, napkollektoros meleg vízkészítés, továbbá fotovoltaikus napelemek a tetőn.
  • Akadálymentes környezet kialakítása: teljeskörű komplex akadálymentesítést történik
  • A munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, az óvodai szolgáltatás fejlesztése által.
  • Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek, egyéni autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakítása és működése valósul meg.
  • A település népességmegtartó erejének fokozása.
  • Az óvodás korú gyermekek részére fokozott gondoskodás biztosítása az óvodai ellátáson keresztül. Mindez annak érdekében történik, hogy a célcsoport fejlődése és fejlesztése minőségi keretek között valósulhasson meg.
  • Az ellátási területen élő gyermekeknek az életminőségét és életkilátásait hosszú távú és eredményes segítése a szakmai munka minőségének javításával.
  • Az igényes, gyors, pontos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, megbízható munkavégzés biztosítása.
  • Az óvodai szolgáltatás minőségi javulása hozzájárul, a településen a gyermekvédelmi szemlélet formálódásához, egységesebbé, hatékonyabbá tételéhez

 

 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00009

 

Nekézseny Község Önkormányzata 2016.05.23 napon befogadott, TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosítószámú, „Az óvodai ellátás fejlesztése Nekézseny községben” című támogatási kérelmét a Támogató 2017.05.16. napon kelt támogatási döntés szerint 72.039.135 Ft támogatásban részesítette, mely keretében bruttó 63.495.248 Ft állt rendelkezésre az új óvoda létesítésének kivitelezési munkálataira.

Az egy éves bírálati idő, valamint az ezt követő tervezési folyamat (engedélyes és kiviteli terv) két évet vett igénybe, ezért a pályázat költségkalkulációja elavult; az anyagárak, a munkabérek, fuvarárak jelentős emelkedése, valamint az építőipari szakma utáni kereslet növekedése miatt tanulmányterven becsült összegek már nem állták meg a helyüket, mely alapján indikatív ajánlatkérést folytatunk le.

A kért indikatív árajánlat alapján, kivitelezés költsége lényegesen meghaladja a megnyert pályázati forrást, ezért 2018 nyarán, önkormányzatunk a megítélt támogatási összeg megemelésére irányuló kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz, mely alapján a Belügyminisztérium, mint támogató, további 66.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az óvoda épületének kivitelezési munkálataira.

A projekt megvalósítására:

TOP.-1.4.1.-16-BO1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében: 72.039.135 Ft

BMÖGF/851-1/2019 azonosító számú projekt keretében: 66.400.000 Ft

Összesen: 138.439.135 Ft vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezése.

A kivitelezés becsült nettó értéke: 102 278 693 Ft.

Jelenleg is folyik a közbeszerzési eljárás, a szerződéskötés várható időpontja 2020. január 30.